ZKOUŠKY

Hlavním zájmem kynologického spolku Bánov je SPORTOVNÍ VÝCVIK psů  podle národního ( NZŘ )  a mezinárodního  ( IGP) zkušebního řádu

  • Podmínky účasti psovodů a psů na zkouškách

1. Při akci může vést psa nebo fenu (dále pes) pouze psovod, který zná ustanovení zkušebního řádu a který je schopen psa zvládnout.
2. V jeden den smí psovod nastoupit pouze na 1 akci a to nejvíce se 2 psy.
3. Akcí se mohou zúčastnit psovodi se psy plemen, která svou stavbou těla splňují požadavky pro daný typ zkoušky. 
4. Nemocní nebo zranění psi, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu se k akcím nepřipouštějí.
5. Háravé feny mohou k akcím nastoupit jen za podmínky, že jejich přezkušování se provede odděleně.
6. Nejnižší stáří psů pro jednotlivé druhy a stupně zkoušek určují kritéria příslušných druhů a stupňů zkoušek.
7. U zkoušek dvoustupňových a třístupňových může pes provádět vyšší stupeň jen za předpokladu úspěšného splnění stupně nižšího. Časový odstup není stanoven. 
8. Splní-li pes podmínky zkoušky, nemůže již nižší stupeň daného druhu zkoušky opakovat. Stejný druh a stupeň zkoušky opakovat však může. Časový odstup není stanoven.
9. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat. Časový odstup není stanoven.
10. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima, ve smyslu zákona
č. 246/1992 Sb. v platném znění, narození po 1.7. 1993 na území ČR.

Pokládání stop a předmětů dle podmínek NZŘ

1. Tvar stopy, délku, umístění v terénu, počet předmětů a jejich umístění určuje rozhodčí ve shodě s podmínkami zkoušky.
2. Při pokládání stop mohou být přítomni jen nezbytní pomocníci, vedoucí akce a rozhodčí. Přítomnost rozhodčího není nezbytně nutná, musí však být přítomen na akci a kladeče poučit.
3. Stopy se nepokládají v kulturách nebo terénech, které vizuálně prozrazují jejich směr (výška porostu přesahující 30 cm nebo souvislá vrstva sněhu).
4. Předměty, které se pokládají na stopu do šlápoty:
a) musí být z textilu nebo jiného materiálu, který dobře přijímá a drží pachy (nesmí být z kovu a skla)
b) nesmí se svou barvou nápadně odlišovat od terénu a být větší než 100 x 50 x 10 mm
c) při zkouškách nelze použít předmětů, které mohou sloužit jako hračka psa 
d) každý předmět musí mít pach kladeče, který jej má u sebe nejméně 30 minut před kladením stopy
e) použité předměty již nelze použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů
g) předměty musí rozhodčí zkontrolovat
h) předměty se pokládají minimálně 40 kroků před nebo za lomem, u křížení platí to samé pravidlo

 

 

Napsat komentář